Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamling 20 januar 2018 i SMNJ & MNJ

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Lørdag den 20. januar 2018 Kl. 13.00 på gården i Nysum

Dagsorden Støtteforeningen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskabets fremlæggelse

4. Indkomne forslag

                      §4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode. I ulige år vælges 3 og i lige år vælges 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær. Formanden er altid at betragte som medlem af MNJ’s bestyrelse. Bestyrelsen har mulighed for at udpege yderligere 2 hjælpere til praktisk assistance. Hjælperne kan deltage på møder, dog uden stemmeret.

                      § 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned i forbindelse med MNJ’s generalforsamling.

Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på MNJ’s hjemmeside (www.mnj.dk)

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af 2 revisorer (et år ad gangen)

7. Eventuelt

 

Dagsorden Motorsport Nordjylland:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Valg af referent

3. Formandens + sektionsformændenes beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1

§ 6
Stk a.

Stk. a Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. regnskabsåret 2005 dog fra 3. april 2005 til 31. december 2005. Inden 15. januar skal det af bestyrelsen afsluttende regnskab for det forløbne regnskabsår være tilstillet foreningens revisor/revisorer, der skal tilbagelevere det reviderede regnskab med revisor påtegning inden generalforsamlingen

Rød tekst slettes.

 Forslag 2

 §9

Stk b.

Der vælges til Rally-sektionen 7 medlemmer, til Bane-sektionen 7 medlemmer og til Karting-sektionen 7 medlemmer. Der lges endvidere2 suppleanter til hver sektion. Alle valgperioder er for 2 år. For sektionerne gælder at der lges 4 eller 3 i lige/ulige år. På generalforsamlingen vælges der en sektionsformand til hver enkelt sektion blandt de valgte sektionsmedlemmer. De enkelte sektioner konstituerer i øvrigt sig selv blandt de valgte sektionsmedlemmer. Skulle en sektionsformand afgå førtidig udpeger de resterende sektionsmedlemmer selv ny sektionsformand indtil næste generalforsamling blandt de tilbageværende sektionsmedlemmer.

 Blå tekst rettet.

Forslag 3

§10
Stk d.

Hvert medlem med gyldigt medlemskab har ved afstemningen 1 stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Alle afstemninger skal være skriftlige, dersom blot 1 medlem ønsker det. Ikke tilstedeværende medlemmer kan kun vælges, dersom der hos dirigenten foreligger en skriftlig erklæring fra vedkommende, der viser villigheden til at modtage valg. Et ekskluderet medlem har ret til at være til stede under det punkt på generalforsamlingen, hvor eksklusionen behandles. Under dette har vedkommende taleret, men ikke stemmeret.


 Blå tekst rettet.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af medlemmer til Rally sektionen.

9. Valg af medlemmer til Banesektionen.

10. Valg af medlemmer til Gokartsektionen.

11. Valg af formand for Rallysektionen.

12. Valg af formand for Banesektionen.

13. Valg af formand for Gokartsektionen.

14. Valg af revisor.

15. Eventuelt.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877