Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamling 19 januar 2019 i SMNJ & MNJ

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Lørdag den 19. januar 2019 Kl. 13.00 på gården i Nysum
Offentliggjort 15 december 2018

Dagsorden Støtteforeningen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskabets fremlæggelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af 2 revisorer (et år ad gangen)

7. Eventuelt

 

Dagsorden Motorsport Nordjylland:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Valg af referent

3. Formandens + sektionsformændenes beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1

§ 5
Stk b.

Kontingentet opkræves på forfaldsdagen den 1. december året før gyldighedsperioden. Er kontingentet ikke indgået senest 1. februar, anses vedkommende medlem for slettet som medlem af foreningen.

Grøn tilføjes

 Forslag 2

 §9

Stk a..

Der vælges på generalforsamlingen et antal sektions-medlemmer til de enkelte grene af automobilsport repræsenteret i foreningen. Ved stiftelsen Rally, Bane og Karting. Disse sektioner varetager opgaver som er nært tilknyttet den praktiske og sportslige afvikling af aktiviteter der omfatter træning og konkurrence i bred forstand indenfor den enkelte disciplin.

.

 Rød tekst slettes

Forslag 3

Stk b

Der vælges til Rally-sektionen 7 medlemmer, til Bane-sektionen 7 medlemmer til Karting-sektionen 7 medlemmer og til MRC-sektionen 3 medlemmer. Der lges endvidere2 suppleanter til hver sektion. Alle valgperioder er for 2 år. For sektionerne gælder at der lges 4 eller 3 i lige/ulige år. MRC vælger 2/1 i lige/ulige år På generalforsamlingen vælges der en sektionsformand til hver enkelt sektion blandt de valgte sektionsmedlemmer. De enkelte sektioner konstituerer i øvrigt sig selv blandt de valgte sektionsmedlemmer. Skulle en sektionsformand afgå førtidig udpeger de resterende sektionsmedlemmer selv ny sektionsformand indtil næste generalforsamling blandt de tilbageværende sektionsmedlemmer.

Grøn tilføjes

Forslag 4

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af medlemmer til Rally sektionen.

9. Valg af medlemmer til Banesektionen.

10. Valg af medlemmer til Gokartsektionen.

11. Valg af medlemmer til MRC sektionen + 2 suppleanter

12. Valg af formand for Rallysektionen.

13. Valg af formand for Banesektionen.

14. Valg af formand for Gokartsektionen.

15. Valg af formand for MRC sektionen

16. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

Grøn tilføjes

Forslag 5

Stk  g.

Forslag til foreningens opløsning kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, hvilke 2/3 skal udgøre mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Er der afgivet 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, men de 2/3 ikke udgør 1/3 af foreningens medlemstal, skal bestyrelsen inden 10 dage efter den ordinære generalforsamlings afholdelse - ved fremsendelse af e-mail eller brev, samt offentliggørelse på MNJ´s hjemmeside - indkalde til en ekstraordir generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned efter den ordire generalforsamling. Her kan forslaget om foreningens opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal fremdte stemmer.

Grøn ændres

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877